Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức Ngày hết hạn

* Nhấn vào để xem chi tiết

Với phương châm phát triển con người đồng hành với lợi ích doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn tìm kiếm thêm nhiều "người bạn đồng hành" cùng cất bước với công ty trên chặng đường phát triển trong thời gian tới.

Đăng ký ứng tuyển
Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.